Průvodce testováním


Průvodce testováním ve firmách

 Testovani ve firmach_960x540px

Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu?

1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě

Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

2. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy. Tuto službu nabízíme formou Spadia mobilní laboratoře. Testování zajistíme zdarma - celá služba včetně testů je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Firma nic neplatí. Více informací zde.

3. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

4. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Pro všechny uvedené varianty platí, že:

Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 99949)

Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Průvodce samotestováním ve firmách:

Jak zajistit testování zaměstnanců ve firmách a OSVČ prostřednictvím samotestování?

Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování. Postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, zveřejnilo na svém webu Ministerstvo průmyslu a obchodu, naleznete ZDE.

Certifikované antigenní samoodběrové testy si můžete zakoupit zde na našem eshopu https://www.smartcovid.cz/firmy/.

Fakturu za zakoupené testy uschovejte z důvodů možné následné kontroly zdravotní pojišťovnou za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence. S návodem k použití antigenních testů je potřeba seznámit všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

Výše příspěvku na 1 pojištěnce je nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně.

Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance Vzor přehledu o povinných testech [xlsx, 10 kB] 

– jméno, příjmení,

– číslo pojištěnce,

– údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance,

– údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19.

Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování).

Jaká je frekvence antigenního testování ve firmách?

Firmy mají povinnost testovat zaměstnance 1krát týdně.

Zaměstnavatelé mohou testování zaměstnanců organizovat v termínech dle svého uvážení, ale vždy tak, aby zaměstnanci bez negativního testu (který nesmí být starší než 7 dnů) nebyla umožněna přítomnost na pracovišti. V tomto případě je třeba testovat i dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci (s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Samotestování ve firmách – postup

Na pracovišti vyčleňte vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Vybavte pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).

V případě, že je rychlotest prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. V případě, že zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

V případě negativního výsledku

Zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

V případě pozitivního výsledku

Zaměstnanec je povinen:

  • sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli,
  • nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit,
  • bezodkladně telefonicky či online kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy),
  • do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat,
  • lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN,
  • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

 

Výjimky (testovat se nemusí):

  • Zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
  • Osoby s certifikátem MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat?

Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

Jak zlikvidovat potenciálně infekční materiál (použité testy)?

Dle metodického sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob platí pro správnou manipulaci tyto pokyny:

Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.

Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.

Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.

Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.

Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Kompletní metodické sdělení naleznete ZDE.

 

Příloha - Vzor přehledu o povinných testech:

Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2

Smart Covid jsou testy s nejvyšší přesností 98%, které se vyrábí v Singapuru.
Klinické studie jsou provedené na širokém vzorku testovaných osob. Produkt je certifikován pro EU
Pro poptávky nad 10 000 kusů
Kontaktujte náš zákaznický servis na telefonu +420 221 228 070 nebo na emailu info@smartcovid.cz.
Kdy a jaký test použít?
Více informací o testování