Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”), je společnost IQS Group, s.r.o., IČ: 242 79 501, DIČ: CZ24279501, se sídlem: Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 192429, provozující webové stránky, na kterých může docházet ke zpracování osobních údajů:

- www.iqsgroup.cz

- www.iqsnano.cz

- www.iqstructures.com

- www.iqproid.com

- www.smartcovid.cz

 („správce“).

 

Správce můžete kontaktovat

 • na adrese: IQS Group, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež,
 • na e-mailu: office@iqsgroup.cz,
 • na telefonu: 605 075 235.

 

 

Správce zpracovává vaše osobní údaje v případech:

 

 1. Komunikace přes kontaktní formulář

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, a to za účelem odpovědi a vyřízení vaší zprávy. Jde o zpracování na základě jednání před uzavřením smlouvy.

 

Pokud na základě zprávy z kontaktního formuláře vznikne smluvní vztah, bude správce zpracovávat potřebné údaje (zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje – e-mail, telefon) za účelem plnění ze smluvního vztahu. K tomu podrobněji níže.

 

V opačném případě bude správce vaše osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro vyřízení dotazu (pokud nebude existovat jiný právní důvod ke zpracování).

 

 1. Registrace do uživatelského účtu na e-shopu SmartCovid

Registrací do uživatelského účtu na webových stránkách dáváte správci souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených během registrace (zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje – e-mail, telefon).

 

Správce bude na základě vašeho souhlasu údaje zpracovávat za účelem administrace účtu a usnadnění nákupu.

 

Vaše údaje můžete ve svém účtu kdykoliv upravit.

 

Správce bude vaše údaje zpracovávat po dobu 10 let od vašeho posledního přihlášení, pokud svůj souhlas neodvoláte (souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktní údaje správce), a pokud údaje nebude správce zpracovávat na základě jiného zákonného důvodu.

 

 1. Objednávky zboží na e-shopu SmartCovid

V případě objednávky zboží bude správce zpracovávat osobní údaje nezbytné pro vyřízení vaší objednávky (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresu), a to na základě splnění jeho právních povinností (např. účetních, daňových), plnění ze smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu správce (např. uchování údajů pro případ eventuálních sporů).

 

Tyto údaje bude správce zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud právní předpis nebo důvodná ochrana oprávněných zájmů správce nevyžaduje uchování delší.

 

Odesláním objednávky, a tedy souhlasem s obchodními podmínkami z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.

 

 1. Jiného smluvního vztahu se správcem

V případě plnění smluvního vztahu bude správce zpracovávat osobní údaje nezbytné pro plnění takového smluvního vztahu, a to na základě splnění jeho právních povinností (např. účetních, daňových), plnění ze smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu správce (např. uchování údajů pro případ eventuálních sporů).

 

Tyto údaje bude správce zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud právní předpis nebo důvodná ochrana oprávněných zájmů správce nevyžaduje uchování delší.

 

 1. Návštěvy webových stránek

Správce používá na svých webových stránkách cookies. Podrobnosti o jejich zpracování naleznete v záložce věnované cookies, která se nachází na každé webové stránce správce, kde jsou takové osobní údaje zpracovány.

 

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, s výjimkou: a) situací předvídaných zákonem nebo uložených státním orgánem, b) v případě vymáhání práv správce, c) zpracovatelů správce – poskytovatelů služeb, jako jsou např. služby webhostingu, doručovací a přepravní služby, služby platební brány, služeb účetnictví nebo marketingových služeb.

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Správce neprovádí rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, přičemž máte také právo získat kopii vašich osobních údajů, kdy první poskytnutí je bezplatné, za další může být požadována přiměřená úhrada nákladů spojených s obstaráním takové kopie,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o údaje, k jejichž zpracování je správce povinen na základě právních předpisů nebo oprávněn na základě jeho oprávněného zájmu,
 • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

 

Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

ZMĚNA PODMÍNEK

Správce má právo tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorní vás na ni správce e-mailem.

Smart Covid jsou testy s nejvyšší přesností 98%, které se vyrábí v Singapuru.
Klinické studie jsou provedené na širokém vzorku testovaných osob. Produkt je certifikován pro EU
Pro poptávky nad 10 000 kusů
Kontaktujte náš zákaznický servis na telefonu +420 221 228 070 nebo na emailu info@smartcovid.cz.
Kdy a jaký test použít?
Více informací o testování